English

Novinky z průmyslu

Na dopravní stavby bude v roce 2020 k dispozici přes 93 miliard korun

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši přesahující 93 miliard korun. Základní částka 87,3 miliardy korun včetně prostředků z fondů EU bude ještě navýšena o dodatečně získané 3,6 miliardy korun z nevyčerpaných financí pro letošní rok a očekávaný zůstatek na účtech SFDI ve výši 2,5 miliardy korun. Celková částka je tak historicky jedna z nejvyšších, které SFDI směřuje do financování dopravní infrastruktury.

Z této celkové částky budou více než 17 miliard tvořit finanční prostředky z fondů Evropské unie a zbylou část představují národní zdroje. V případě, že vznikne v průběhu roku 2020 potřeba dalších finančních prostředků, např. díky urychlení přípravy některých akcí, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu. Cílem takového jednání by bylo navýšit rozpočet SFDI a zajistit tak pokrytí potřeb těchto akcí.

Pro srovnání - v roce 2019 činila celková výše schváleného rozpočtu SFDI částku ve výši 86,3 miliardy korun, která byla dále v průběhu roku 2019 upravena na 101,3 miliardy korun. Rozpočet je běžně upravován v průběhu roku a v drtivé většině případů navyšován. Dá se tedy předpokládat navýšení i v letech 2020 – 2022.

S ohledem na složitý proces přípravy dopravních staveb je v rozpočtu pro rok 2020 zřízena společná položka pro státní investory ŘSD a SŽDC, ve které jsou rezervovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování jmenovitých investičních akcí.

Rozdělení financí na jednotlivé stavby se bude během roku upravovat podle aktuální situace příjmů a výdajů rozpočtu SFDI a dle aktuální připravenosti jednotlivých staveb. Rozhodující bude, zda se podaří dokončit přípravu, tedy vykoupit pozemky, zajistit stavební povolení a vybrat zhotovitele.

Takto připravený rozpočet umožní financovat nezbytné výdaje (zejména výdaje na opravu, údržbu a provozní výdaje) výdaje na dopravní infrastrukturu včetně investičních akcí.

Nahoru