English

Mosty ve správě SŽDC jsou bezpečné, neohrožují provoz

Prosincový pád lávky přes Vltavu v pražské Troji vyvolal zákonitě zájem veřejnosti o stav mostů v Česku. S výjimkou vleček se prakticky o všechny tyto objekty na železnici stará Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jako manažer drážní infrastruktury mosty pravidelně kontroluje a v případě potřeby přijímá nezbytná opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti provozu. Tu však mohou ovlivňovat i nadjezdy přes koleje patřící jiným majitelům.

SŽDC zajišťuje správu 6 751 mostů a 18 236 mostků (propustků). Většina těchto objektů byla postavena již v době budování tratí, tedy především v letech 1865 až 1910. Za jejich údržbu zodpovídají odborné správy mostů a tunelů působící u jednotlivých oblastních ředitelství.

Pro správu mostů platí přesná metodika

Systém správy mostů na železnici vychází z dlouholetých zkušeností s provozováním drážní infrastruktury. Na jejich základě se také vytvořila potřebná legislativa řešící pravidla pro prohlídky a následnou evidenci železničních mostů. Celkový stavební stav mostních objektů, popřípadě jejich vybraných částí, se hodnotí podle třístupňové škály:

Stupeň 1 - Objekt vyžaduje jen běžnou údržbu.

Stupeň 2 - Objekt vyžaduje opravu nad rámec běžné údržby, například celkovou obnovu nátěru, lokální výměnu pražců (mostnic), popřípadě i opravu nebo výměnu některých částí, které by mohly znamenat omezení provozu.

Stupeň 3 - Objekt vyžaduje stavební zásah, například přestavbu opěr, popřípadě opravu nebo výměnu některých částí, jejichž stav může být příčinou omezení provozu. Nemusí to ale automaticky znamenat zavedení pomalé jízdy. Stejně tak není ohroženo provozování drážní dopravy, a to ani z pohledu bezpečnosti.

K 31. 12. 2017 se ve třetím stavebním stavu nacházelo jen přibližně pět procent všech mostů na síti SŽDC.

Prohlídky se provádějí v pravidelných intervalech

Při hodnocení stavu mostů se vychází z výsledků prohlídek ve dvou úrovních – běžných a podrobných. Běžné prohlídky se týkají i menších mostních objektů, jako jsou propustky, ve své gesci je mají jednotlivé správy mostů a tunelů. Konají se jednou za rok, v případě hodnocení stupněm 3 se četnost prohlídek zvyšuje na dvojnásobek.

Podrobnými prohlídkami procházejí pouze mosty. Zajišťují je revizní čety spadající pod organizační jednotku SŽDC Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC). Provádějí se tedy nezávisle na běžných prohlídkách.

Ne všechny mosty na železnici jsou ale ve správě SŽDC. Platí to především pro silniční nadjezdy přes koleje, které byly podle někdejšího vládního nařízení převedeny zpravidla na obce. V případě zjištění problémů se stavem takového mostního objektu nebo jeho částí vždy správce kolejí kontaktuje příslušného majitele s požadavkem na nápravu situace tak, aby nedošlo k narušení bezpečnosti provozu.

Nahoru