English

Příprava výstavby VRT se v letošním roce dočkala výrazného posunu

Poslanecká sněmovna přijala letos v březnu přelomové usnesení k výraznému urychlení procesu přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Obsah a znění tohoto stěžejního dokumentu inicioval poslanec Martin Kolovratník. Poslanecká sněmovna tímto usnesením schválila zásadní význam vysokorychlostní železnice pro další ekonomický rozvoj České republiky a nutnost jejího zapojení do rozvíjející se evropské sítě vysokorychlostních tratí v souladu s evropským nařízením o transevropských dopravních sítích – TEN-T.

Od začátku května pracuje na Odboru strategie Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) specializované Oddělení koncepce VRT a technologického rozvoje. „Úkolem oddělení je koordinace dalšího postupu v realizaci Programu rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR. Oddělení bude dále řešit otázky kolem zpracování studií proveditelnosti na jednotlivé vysokorychlostní tratě zapojené do systému Rychlých spojení,“ říká předseda sněmovního Hospodářského výboru Martin Kolovratník.

Prvním konkrétním výsledkem práce odborné skupiny na SŽDC byl dokument nazvaný Technicko-provozní studie – Technická řešení VRT. „Po dokončení studie proběhla diskuze nad jejími závěry se širokým okruhem připomínkujících v rámci SŽDC i mimo Správu. Do připomínkování se zapojilo například Ministerstvo dopravy ČR, akademická obec prostřednictvím stavebních fakult ČVÚT a VÚT a fakulty dopravní ČVUT nebo také průmyslově-akademické Sdružení pro interoperabilitu železniční infrastruktury,“ pokračuje pardubický poslanec. Dne 19. května byla vypsána soutěž na zhotovitele studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha-Brno-Břeclav. Hodnotícím kritériem byla mimo ceny i kvalifikace a zkušenosti vybraných členů odborného personálu potencionálního dodavatele, a to i na základě výstupů předběžné tržní konzultace.

Vláda v červnu schválila koncepci výstavby vysokorychlostní železnice v České republice obsaženou v dokumentu Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR. „Materiál stanovuje další postup při přípravě jednotlivých ramen vysokorychlostních tratí, odhaduje jejich finanční náklady a popisuje efekty plynoucí z různých řešení vysokorychlostní železnice. Navíc funguje přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – Česká republika. Tento projekt je zaměřen na zintenzivnění a prohloubení spolupráce institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi ČR a Saskem, a to zejména ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať Drážďany-Ústí n/L-Praha,“ vysvětluje Martin Kolovratník.

 

V současnosti probíhá zpracování Vyhledávací studie VRT/RS5 Praha – Hradec Králové/Liberec – Wrocław, jejíž cílem je nalezení trasy, která významně zrychlí spojení Pardubicka a Hradecka s hlavním městem a umožní i zlepšení meziregionálních vazeb. „Studie je připravována tak, aby výrazné zlepšení spojení Pardubicka šlo realizovat bez ohledu na to, kudy půjde trať do Vratislavy. Pro Pardubice je zásadní i studie proveditelnosti VRT Přerov – Ostrava, protože její součástí mohou být také opatření na stávajícím koridoru, které výrazně zrychlí spojení Pardubicka s Moravou,“ uzavírá poslanec Martin Kolovratník.

Nahoru