English

ČD Cargo bude dále investovat do svého vozového parku

Společnost ČD Cargo realizovala za první pololetí roku 2017 zisk před zdaněním podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 496 milionů korun. Do konsolidovaného výsledku skupiny ČD pak segment nákladní dopravy přispěla čistým ziskem po zdanění ve výši 384 milionů korun. Za první pololetí letošního roku přepravila skupina ČD Cargo 32,2 milionu tun zboží.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zastavit dlouhodobý pokles výkonů a tržeb z hlavní činnosti, což byl jeden z našich strategických cílů. Zavedli jsme řadu pro-aktivních opatření, zvýšili jsme informovanost široké veřejnosti o nabídce našich služeb a zlepšili komunikaci se stávajícími i potenciálními zákazníky. Snažíme se být flexibilnější a otevřenější také vůči novým technologiím, abychom byli schopni naplnit očekávání našich vážených zákazníků,“ informoval předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik.

ČD Cargo pokračuje také v expanzi na evropský trh železniční nákladní dopravy. Na polském trhu v průběhu prvního pololetí posílilo svoji pozici ziskem nových přeprav. „V Polsku chceme proniknout mezi TOP 10 největších dopravců. Již dnes jsme však připraveni vyjet také do Rakouska a další země budou brzy následovat, abychom mohli zákazníkům nabídnout komplexní přepravu po celé trase pod značkou ČD Cargo bez zbytečných prodlev a dalších vícenákladů,“ pokračoval Ivan Bednárik. Tento záměr podpoří investice do moderních interoperabilních lokomotiv a nákladních vozů, ale i modernizací stávajícího parku železničních kolejových vozidel.

„Využití našich prvních pěti interoperabilních lokomotiv Vectron ukazuje, že potenciál pro přepravy na evropském trhu máme, proto plánujeme v těchto rozvojových investicích pokračovat,“ pokračoval dále. Vyšší míra investic přináší růst odpisů a s tím souvisí také mírný meziroční pokles výsledku skupiny ČD Cargo. V meziročním srovnání došlo také k růstu osobních nákladů, který však odpovídá současnému vývoji personální politiky a zaměstnanosti v České republice a je kompenzován vyšší produktivitou práce.

„V době celkové hospodářské konjunktury i současné ekonomické situace ČD Cargo si naši zaměstnanci růst mezd bezesporu zaslouží. Je to však také parametr, který nám zásadním způsobem komplikuje ekonomiku produktu jednotlivých vozových zásilek, jenž váže velkou část personálních kapacit. Zatím se nám nepodařilo přenést plánovaný objem zboží z přeplněných silničních tahů na železnici, což je pro nás velká výzva do budoucna. Naplnění tohoto cíle je naší prioritou, kterou podporujeme řadou interních opatření a projektů. Bude to také jeden ze zásadních parametrů již připravovaného podnikatelského plánu na rok 2018,“ doplnil předseda představenstva ČD Cargo.

Nahoru