English

Implementace technického pilíře 4. železničního balíčku významným způsobem ovlivní fungování železnice

Ve středu 7. června 2017 se v Berlíně sešli odborníci z řad železničních dopravců, provozovatelů dráhy, regulátorů, železničního průmyslu a exekutivy, aby se zúčastnili konference „Jednotný železniční evropský prostor“. Cílem konference, pořádané Evropskou komisí a Evropskou železniční agenturou ve spolupráci s ministerstvy dopravy ČR, Německa, Polska, Rakouska a Švýcarska, byla implementace technického pilíře 4. železničního balíčku do praxe.

Technický pilíř 4. železničního balíčku (4ZB) představuje nový jednotný proces pro mezinárodní schvalování vozidel v Evropě. Konference měla za cíl představit tyto nové podmínky a diskutovat s odborníky možné dopady. Implementační dokument bude schvalován v rámci zasedání Komise pro interoperabilitu a bezpečnost (RISC) v červnu 2017.

Úvodní proslov pronesl M. Odenwald, německý státní tajemník pro dopravu. Vyzval k rychlejšímu, transparentnímu a předvídatelnému procesu schvalování. Polská náměstkyně ministra J.Skrzydło upozornila na pozornost při přijímání legislativy s ohledem na možnost zvyšování nákladů, týkající se např. poplatků při schvalování. Představitel Evropské komise K. Fitch poukazoval na potřebu mít nákladově efektivní železniční systém a zajištění interoperability obzvlášť pro nákladní dopravu. Ředitel Agentury ERA J. Doppelbauer upozornil na nevýhodné postavení železnice oproti jiným módům dopravy z důvodu regulačních zátěží. Cílem této regionální konference je podle něho naslouchat členským státům a sektoru. Generální ředitel OBB A. Mattha označil, že evropský železniční systém není tam, kde by měl být, a to z důvodu intermodálního přístupu, přílišné zátěže norem a předpisů a nedůsledné implementace harmonizace.

Evropská komise označuje železniční dopravu jako ekologickou, bohužel v praxi se díky přílišné regulaci a s tím spojenými náklady dostává do nevýhodné situace v rámci přepravního trhu. Stává se nekonkurenceschopnou, především vůči silniční dopravě. Konkurenceschopnost železnice je podmíněna srovnáním podmínek podnikání v různých druzích dopravy.

Na úrovni EU se nyní připravují prováděcí předpisy, které odhalují první problémy. Jedním z klíčových je termín vlastní implementace, a to buď v červnu 2019 nebo s možností odložení platnosti o jeden rok a s tím spojení přechodná doba. Není jasné, jaká budou v této době platit pravidla, zda nebude docházet k redundancím aktivit v rámci procesu schvalování, jak bude v této počáteční době fungovat Agentura, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám.

Velkou otázkou také zůstává nový proces schvalování vozidel. Není jasné, zda se zrychlí, zjednoduší a zlevní proces schvalování vozidel. Novinkou je to, že směrnice zahrnuje do systému interoperability regionální dráhy, to znamená, že i ty budou muset mít v budoucnu například příslušné zabezpečovací zařízení, naopak požadavkům na interoperabilitu nemusí odpovídat místní dráhy, vlečky a historická kolejová vozidla. Poplatky a náklady za schvalování vozidel je určujícím faktorem nejen pro výrobce ale také pro dopravce. Její neúměrné navýšení je zátěží pro celý systém a činí tak železnici méně konkurenceschopnou.

Řeší se také jednací jazyk evropské agentury, to, kdo zaplatí překlad dokumentace potřebné ke schvalování vozidla, jaká bude výše správních poplatků. Stanovisko ACRI k jednacímu jazyku a překladům je takové, že jednacím jazykem by měla být angličtina a překlad dokumentů si zajistí každý žadatel sám, aby měl přehled o přesném překladu.

Obecně budou zástupci ČR prosazovat, aby nedošlo k nějak zásadnímu nárůstu administrativy spojené se schvalovacím procesem, aby nedošlo k výraznému zdražení celého procesu a k jeho neúměrnému časovému prodloužení.

Nahoru