English

Novinky v technických normách se objeví v čísle 3/2017 časopisu NŽT

Po dohodě s redakční radou časopisu NŽT (Nová železniční technika) publikuje CTN ACRI již od konce roku 2012 dvakrát ročně, nyní pravidelně v číslech 3 a 6, pro čtenáře tohoto periodika změny a novinky v technických normách spadajících do gesce CTN ACRI.

Kromě technických norem vznikajících v České republice, kterých v oblasti železniční dopravy není mnoho, jedná se především o normy, které jsou z evropských nebo mezinárodních normalizačních institucí do soustavy českých technických norem přejímány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) jako ČSN EN, ČSN ISO atd. Jedná se o normy spadajících do působnosti technických normalizačních komisí – TNK 126 Elektrotechnika v dopravě a TNK 141 Železnice, se kterými CTN ACRI spolupracuje na základě smlouvy s ÚNMZ.

Nyní v čísle 3/2017 NŽT, který vyjde v červnu, můžete v příspěvku „CTN ACRI – informuje“, kromě důležitých informací o změnách v technické železniční normalizaci, vycházejících především z plenárních zasedání technických komisí normalizačních institucí, najít i přehled všech návrhů norem za  období  10/2016 – 04/2017, které:

a)           byly jako konečný návrh normy předány ÚNMZ k vydání  -  21 norem,

b)           jsou ve stádiu zpracování překladu normy  - 30 norem,

c)            jsou v rámci mezinárodní spolupráce v připomínkovém řízení k projednávanému nebo ke konečnému návrhu EN – 50 norem,

d)           představují významné změny v přípravě norem (např. místo normy jen TS, zrušení nebo pozastavení práce, významné prodloužení termínu…) – 5 norem.

Nahoru