English

RAMS a LCC – zkratky, se kterými se budeme setkávat čím dál častěji

RAMS v železničním sektoru byl název semináře, který se uskutečnil 23. května v budově Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v Praze na Těšnově.  V rámci ACRI akademie ho pořádala asociace ve spolupráci s ÚNMZ.

Co vlastně zkratky v titulku znamenají? RAMS je zkratkou z anglického názvu normy „Reliability, Availability, Maintainability and Safety“, v češtině tedy „bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost“, LCC pak v angličtině „Life Cycle Cost(s)“  a v češtině „náklady po dobu životnosti“.

RAMS a LCC představují systémy, jejichž zpracování a výsledky již dnes běžně požadují správci infrastruktury a dopravci po výrobcích a dodavatelích jako průkaz spolehlivosti jejich výrobků a systémů, a to především na západ od České republiky.

Norma má být zárukou kvality

Cílem semináře bylo seznámení jeho dvaačtyřiceti účastníků, především členů ACRI, se stávajícím stavem problematiky řešené v technické normě ČSN EN 50126-1 ( 2001, Oprava 1:2007, Oprava 2:2012 „Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Základní požadavky a generický proces,  a jejím praktickým využíváním především v podnicích železničního průmyslu. Norma se má stát nástrojem prokazujícím kvalitu jejich výrobků a systémů po celou dobu jejich životnosti i jejich konkurenceschopnost.

Vlastní normu ČSN EN 50126-1 prezentoval Martin Vlček (CTN ACRI/AŽD), člen pracovní skupiny CENELEC, která připravuje novou verzi tohoto předpisu. Zástupce Technické ústředny dopravní cesty SŽDC Petr Sychrovský představil podklady pro RAMS ze strany železniční infrastruktury SŽDC. Další přednášející informovali o řešení problematiky RAMS v jejich firmách: Petr Janoš z BONATRANS na téma Spolehlivost a životnost dvojkolí BONATRANS, Markéta Kolářová, ze ŠKODA TRANSPORTATION v přednášce RAMS u železničních kolejových vozidel a Marta Vávrová z AŽD hovořila o Sledování poruchovosti zařízení AŽD. Její vystoupení doplnil Martin Vlček dalšími dvěma přednáškami osvětlujícími používání normy RAMS.

Nahoru