English

Evropský parlament hlasoval pro posílení evropského železničního průmyslu

Štrasburk – Dnes odpoledne členové Evropského parlamentu hlasovali převážnou většinou pro přijetí Usnesení konkurenceschopnosti evropského železničního průmyslu. Toto usnesení, které připravila zpravodajka Martina Werner, zdůrazňuje strategickou důležitost evropského železničního průmyslu pro evropskou ekonomiku. Obsahuje konkrétní návrhy evropským institucím, které napomohou zvýšení konkurenceschopnosti evropského železničního průmyslu, a to i  s ohledem na agresivní asijskou konkurenci. Hlasování předcházela velká debata, kde 34 členů Parlamentu, ze všech politických stran, vyjádřilo svoji podporu železničnímu průmyslu a vyzvalo Evropskou komisi ke koordinaci ambiciózní strategie k podpoře oboru.

Toto Usnesení reflektuje cíle Evropského parlamentu vytvořit, společně s Evropskou komisí a členskými státy, společnou Evropskou strategii pro železniční průmysl s doporučeními zahrnující všechna témata EU pravomocí ovlivňujících konkurenceschopnost (např. věda a výzkum, vzdělávání, domácí trh, výběrová řízení, obchod a přístup na zahraniční trhy, MSP).

Evropský železniční průmysl zaměstnává 400.000 lidí v rámci EU a je jedním z klíčových odvětví. V celosvětovém měřítku je vedoucím hráčem na trhu s objemem dodávek pro železnici ve výši 46%. Dnešní přijetí Usnesení zdůrazňuje „důležitost železničního průmyslu pro evropský růst, tvorbu pracovních míst a inovace a jeho přispění k dosažení cíle 20% re-industrializace.“

Generální ředitelka ACRI k tomu dodává: „Hlasování o přijetí této rezoluce potvrdilo důležitost evropského železničního průmyslu, jehož jsme nedílnou součástí. Proexportní podpora, inovace a vytvoření podmínek pro rozvoje odvětví napomohou k udržení vedoucí pozici evropského železničního průmyslu ve světové konkurenci.“

Usnesení Evropského parlamentu o konkurenceschopnosti evropského dodavatelského železničního průmyslu

  1. 1. Strategický význam evropského železničního průmyslu pro obnovu evropského průmyslu

Podniky evropského železničního průmyslu zaměstnávají 400.000 zaměstnanců, investují 2,7% svého ročního obratu do výzkumu a vývoje a podílí se 46% na světovém trhu. Železnice zásadním způsobem přispívá ke zmírňování změny klimatu a účelně napomáhá k efektivní urbanizaci. V souladu s výsledky konference COP21 a s cíli EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 je přechod k železniční dopravě  a k dalším typům udržitelné, energeticky účinné, elektrizované dopravy nutný k dosažení cílené dekarbonizace dopravy. Je nutné navrhnout nová opatření na podporu rozvoje energeticky účinných technologií pro železniční průmysl.

  1. 2. Zachování vedoucího postavení evropského železničního průmyslu v globálním měřítku

Zatímco trh EU je zcela otevřen konkurentům ze třetích zemí, evropský železniční průmysl se ve třetích zemích potýká s řadou překážek, které jsou diskriminační. Konkurenti, zejména z Číny, rychle a agresivním způsobem expandují do Evropy a dalších částí světa, často za silné finanční a politické podpory svých zemí původu. Tyto praktiky mohou představovat nekalou hospodářskou soutěž a ohrozit pracovní místa v Evropě. Je třeba vytvořit spravedlivé a rovné podmínky pro mezinárodní veřejné soutěže, zajistit reciproční přístup na trh s cílem zabránit riziku ztráty pracovních míst a zachovat know-how v Evropě.

  1. 3. Program inovací evropského železničního průmyslu

Je důležité, aby Komise spolupracovala s odvětvím na zajištění a co nejlepším využití evropských strukturálních a investičních fondů k podpoře projektů výzkumu a vývoje v železniční dopravě na regionální úrovni. Je nutné zaměřit pozornost na budoucnost železničního průmyslu po roce 2020.

  1. 4. Vzdělávání a odborná dovednost železničního průmyslu

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oboru, zajištění odborné přípravy a vzdělávání jsou aktuální témata, která je třeba řešit. Napomoci může zviditelnění železničního průmyslu a jeho zatraktivnění.

  1. 5. Podpora MSP
  2. 6. Zlepšení evropského tržního prostředí pro dodavatele a stimulace poptávky po produktech železniční dopravy

Interoperabilita a posílení úlohy Evropské agentury pro železnici (ERA) usnadní harmonizaci sítě. Mohou se tím snížit náklady na vývoje a schvalování kolejových vozidel a traťové části evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS).

  1. 7. Zvýšení konkurenceschopnosti železničního průmyslu ve světě

Odstranění obchodních bariér, rovný přístup na exportní trhy.

  1. 8. Zlepšení strategické politické podpory odvětví
Nahoru