English

ČR přistoupila k nákladnímu koridoru Severní moře – Balt

V polovině dubna došlo k završení schvalovacího procesu a k přistoupení České republiky k nákladnímu koridoru Severní moře – Balt. ČR se tak po více než dvou letech příprav stává plnohodnotným členem tohoto koridoru, označovaného jako RFC 8.

Železniční trať Praha – Kralupy nad Vltavou – Děčín – Drážďany s pokračováním dále na Hannover má velký význam pro rozvoj kombinované dopravy i našich terminálů, které získávají výhodné napojení na severoněmecké přístavy i přístavy Rotterdam a Antverpy.

Pro české dopravce operující mezi ČR a severomořskými přístavy a Porúřím znamená toto přistoupení příležitost získat přístup k tzv. předpřipraveným trasám, jež jsou na každém z nákladních koridorů konstruovány a zájemcům z řad dopravců a přepravců jediným kontaktním místem koridoru (tzv. C-OSS) nabízeny. Jejich smyslem je na koridorových tratích garantovat souvislou a rovnoměrnou kapacitu pro vlaky nákladní dopravy (přednostně těm, které překračují alespoň jednu státní hranici), a tím přispět ke zrychlení, zvýšení spolehlivosti a celkové výkonnosti nákladní železniční dopravy s pozitivním vlivem na konkurenceschopnost železnice jako celku.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 913/2010 definovalo v roce 2010 devět železničních nákladních koridorů (RFC/rail freight corridors), kterými se na území EU vytváří železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. Tato síť tzv. nákladních koridorů má za cíl v rámci EU zvýšit podíl environmentálně šetrnější železnice na přepravním trhu a podpořit rozvoj vnitřního trhu v oblasti nákladní dopravy

Nahoru