English

AV ENGINEERING představuje technologii PLM Windchill

Společnost AV ENGINEERING, a.s., je známá jako dlouhodobý poskytovatel vývojových služeb v oboru kolejové dopravy i dalších odvětvích strojírenství. Vývojové projekty realizuje v krátkých termínech při dosahování špičkové technické úrovně řešených úkolů. Nyní by se ráda podělila o zkušenosti s využíváním PLM technologie Windchill, s jejíž podporou své projekty realizuje. Konkrétně jde o projekt speciálního vozu MVTV2.2 od společnosti CZ LOKO.

Projekt MVTV2.2 patří mezi novou generaci speciálních vozů, společnost AV ENGINEERING, a.s., se na něm podílela podporou projektového řízení, prováděním vývojových služeb v oblasti mechanické konstrukce, prováděním technických simulací a analýz, zkoušek a podporou při řešení legislativních požadavků. Působila zde také v roli integrátora vývoje jednotlivých konstrukčních skupin (technika, dodavatelé, výroba, zkoušení, schvalování, …).

K rozhodnutí řídit projekt pomocí PLM systému Windchill vedly negativní zkušenosti se standardním „excelovým“ způsobem řízení projektu. Od počátku bylo zřejmé, že požadovaný rozsah projektu bude obtížně realizovatelný v plánovaném termínu a nákladech, kdy při vývoji dochází k množství změn, jejichž manuální zapracovávání do excelových podkladů je časově velmi náročné.

PLM Windchill umožnil automaticky udržovat kompletní strukturu vozidla MVTV2.2. Windchill přebírá nejen automaticky CAD kusovníky z Pro/ENGINEER, nejen umožňuje následně tyto kusovníky doplnit o další položky z AutoCAD, nekonstrukční položky i související dokumentaci, ale především automaticky a průběžně provádí aktualizace této struktury. Tato schopnost vytvářet a udržovat kompletní kusovník zásadně snížila pracnost a eliminovala riziko chyb oproti dřívějšímu (excelovému) způsobu práce.

Velkým přínosem byla schopnost Windchillu automaticky vytvářet a udržovat konfigurace vozidla pro jeho jednotlivé životní stavy (Prototyp i Sériové provedení) a následné změny. Vlastní změnová řízení i schvalovací procesy řídil Windchill pomocí elektronických workflow a e-mailové služby.

Zásadním přínosem PLM Windchill do projektu byla také schopnost bezchybně řídit souběžnou práci celého rozsáhlého vývojového týmu. Konstruktéři mohli pracovat na stejných CAD datech, aniž by si je navzájem přepisovali, Windchill je informoval o jejich aktuálnosti a umožnil jim průběžně tato data aktualizovat přímo do otevřených modelů a výkresů. Důsledkem byla další úspora času a podstatné snížení výskytu konstrukčních chyb. Windchill je nativní PDM/PLM řešení pro Pro/ENGINEER a Creo, díky této nadstandardní vazbě na oba systémy zásadně urychlil řadu činností uživatelů i z pohledu dílčích činností. Například změnu jména CAD souboru stačilo provést pouze ve Windchillu (bez nutnosti načtení všech souvisejících dat do Pro/ENGINEER a jejich přeuložení) bez rizika ztráty vazeb mezi položkami. Zásadní zrychlení uživatelům přinesl Windchill také v oblasti vyhledávání dat, kdy bylo dosaženo až 80% urychlení oproti dřívějšímu stavu.

Většina rizik při implementaci PLM systémů vzniká především z neznalosti a nepřipravenosti. Díky řadě předchozích projektů zpracovaných v PLM Windchill jsme byli schopni definovat specifické požadavky tohoto projektu a na pilotním projektu odladit postupy pro jejich realizaci. Následně jsme na tomto pilotním projektu zaškolili členy týmu. Při vlastním projektu jsme především v počátečních fázích využívali mentoringu od Windchill specialistů. Díky těmto krokům se do projektu rychle zapracovali i konstruktéři, kteří dosud v žádném PLM ani PDM systému nepracovali.

Nahoru