English

Významná zakázka pro zkušebnu VÚKV, a. s., Praha

Zkušebna VÚKV, a. s., Praha se podílí na typových zkouškách patrových trakčních jednotek Twindexx Swiss Express, které vyvíjí a vyrábí firma Bombardier. Tato firma získala od Švýcarských spolkových drah (SBB) zakázku na dodávku celkem 59 jednotek ve čtyřdílném a osmidílném provedení pro dálkovou dopravu v režimech Interregio a Intercity. Jednotky budou provozovány nejen na síti SBB, ale i v Německu a Rakousku. Na této zakázce se podílí výrobní závody v německém Görlitz a švýcarském Villeneuve.

Pro výrobce skříní těchto jednotek Bombardier Görlitz provádí zkušebna VÚKV, a. s., Praha statické pevnostní zkoušky vybraných typů skříní. Vozové skříně jsou vyrobeny z protlačovaných hliníkových profilů. Vzhledem k velmi komfortnímu vybavení jednotlivých vozů jednotek jsou skříně velmi členité a navzájem se značně liší. Ke konstrukční složitosti skříní přispívá i rozložení jednotlivých komponentů trakční výzbroje do všech vozů příslušné jednotky.

Pro experimentální ověření pevnosti výrobce vybral čtyři ze sedmi základních typů hrubých staveb skříní. V loňském roce již byly provedeny zkoušky skříně čelního vozu 1. třídy označeného H08 a skříně vloženého vozu (H06). V letošním roce budou zkoušeny další dvě skříně – čelní vůz 1. třídy se zavazadlovým oddílem (H01) a vložený vůz s restauračním oddílem (H04).

Vozové skříně jsou dimenzovány podle požadavků norem EN 12663-1 a EN 15227. V rámci statických pevnostních zkoušek je ověřována odolnost skříní vůči svislým zatížením, podélným zatížením v úrovni spřáhel i odolnost čelních stěn vůči zatížením působícím v různých výškách. U všech skříní jsou dále ověřovány nejméně příznivé případy zvedání i nakolejování. U čelních vozů jsou předmětem zkoušek rovněž zábrany proti podjetí (pluhy) a jejich upevnění na skříň. U vybraných vozů se sledují také účinky setrvačných sil od podvozků na oblast upevnění podvozků na skříni při zrychlení 3g.

Při zkouškách je u každé skříně sledována napjatost materiálu pomocí tenzometrů na více než 300 vybraných místech, průhyby skříně ve svislém směru, rozměrové změny vybraných dveřních a okenních otvorů a deformace skříně v podélném směru v úrovni spodku při působení sil na spřáhlo.

Tyto zkoušky slouží nejen jako důkaz dostatečné pevnosti a stability vozových skříní, ale i pro ověření výpočtového modelu na základě porovnání výsledků výpočtu a experimentu. Zkušebna VÚKV, a. s., má při těchto zkouškách možnost využít zkušeností z dříve provedených zkoušek patrových vozů pro jiné výrobce (MSV Studénka, Siemens, Stadler) a dále zdokonalit metody zatěžování a měření prostorově velmi členitých skříní.

Nahoru